ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΙ ΝΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όροι χρήσης

 
 
A. Δικαιώματα Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Τα πνευματικά δικαιώματα των υλικών σε αυτόν τον δικτυακό χώρο ανήκουν στην INERGION. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Όλα τα υλικά προορίζονται μόνο για μη εμπορική προσωπική χρήση.

Οι όροι που αναγράφονται κατωτέρω, καθώς και οποιοσδήποτε άλλος νόμος ή κανονισμός που εφαρμόζεται στο Website (Χώρο Διαδικτύου), στο Διαδίκτυο ή τον Παγκόσμιο Ιστό, ισχύουν για όλους τους χρήστες της Ιστοσελίδας.

H Ιστοσελίδα αυτή έχει δημιουργηθεί για την προσωπική σας πληροφόρηση, μόρφωση και επικοινωνία. Επιτρέπεται η χρήση από εσάς του υλικού που εμφανίζεται στο Website για μη εμπορική, προσωπική χρήση και μόνο, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείτε επίσης και όλους τους όρους που αφορούν σε δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας σχετικά με το υλικό που περιέχεται στην Ιστοσελίδα. Δεν επιτρέπεται, εντούτοις, να διανείμετε, να τροποποιήσετε, να μεταδώσετε, να επαναχρησιμοποιήσετε, να αναρτήσετε, ή να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας για δημόσιους ή εμπορικούς σκοπούς χωρίς την έγγραφη άδεια της INERGION.

Η πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα και η χρήση αυτής υπόκεινται εξάλλου στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και σε όλους τους ισχύοντες νόμους. Με την πρόσβαση και την περιήγηση στην Ιστοσελίδα αποδέχεστε, χωρίς περιορισμούς ή επιφυλάξεις, τους Γενικούς Όρους και αναγνωρίζετε ότι οποιεσδήποτε άλλες συμφωνίες ανάμεσα σε σας και την INERGION. παύουν να έχουν ισχύ σε σχέση με τα ζητήματα που ρυθμίζονται στο παρόν.

 

B. Γενικοί Όροι

Πρέπει να θεωρείτε ότι όλα όσα βλέπετε ή διαβάζετε στην Ιστοσελίδα είναι κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα της INERGION εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά απ' ό,τι προβλέπεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή στο κείμενο της Ιστοσελίδας χωρίς την έγγραφη άδεια της INERGION  Η INERGION δεν εγγυάται ότι η χρήση των υλικών που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα δεν θα προσβάλει δικαιώματα τρίτων που δεν ανήκουν ή δεν είναι συνδεδεμένοι με την INERGION 

Παρά την εύλογη προσπάθεια της INERGION να περιλαμβάνει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες στην Ιστοσελίδα, Η INERGION δεν εγγυάται την ακρίβεια των στοιχείων αυτών. Η INERGION δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για οποιαδήποτε σφάλματα ή ελλείψεις στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας.

Η χρήση και η περιήγηση σας στην Ιστοσελίδα γίνεται με δική σας ευθύνη. Ούτε η INERGION, τα στελέχη της ή οι διευθυντές της, οι εργαζόμενοι, οι συνεργάτες της, οποιοιδήποτε αντιπρόσωποι της, ούτε κανένα άλλο μέρος που εμπλέκεται στην δημιουργία, την παραγωγή ή την παράδοση της Ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιεσδήποτε άμεσες, επιγενόμενες, παρεπόμενες, έμμεσες ή αποθετικές ζημιές προκύψουν από την πρόσβαση σας στην Ιστοσελίδα, ή την χρήση αυτής. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, όλα όσα περιέχει η Ιστοσελίδα σας παρέχονται ΩΣ ΕΧΟΥΝ, ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΣ ΤΥΧΟΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, Ή ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ. Η INERGION ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει επίσης ούτε θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας ή για ιούς που μπορεί να μολύνουν τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή ή άλλο περιουσιακό στοιχείο στο οποίο έχετε πρόσβαση για την χρήση της Ιστοσελίδας, την περιήγηση σ' αυτό ή για την λήψη οποιουδήποτε υλικού, δεδομένων, κειμένου, εικόνων, βίντεο, ή ήχου από την Ιστοσελίδα.

Οποιαδήποτε επικοινωνία ή υλικό μεταδίδετε στην Ιστοσελίδα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλον τρόπο θα αντιμετωπίζεται ως μη εμπιστευτικό και δεν θα θεωρείται περιουσιακό σας στοιχείο. Οτιδήποτε μεταδίδετε ή ταχυδρομείτε μετατρέπεται σε ιδιοκτησία της INERGION ή των συνεργατών της και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε σκοπό, με την επιφύλαξη του Νόμου. Επιπλέον, Η INERGION είναι ελεύθερη να χρησιμοποιήσει οποιεσδήποτε ιδέες, συλλήψεις, τεχνογνωσία ή τεχνικές περιέχονται σε οποιαδήποτε επικοινωνία αποστέλλετε στην Ιστοσελίδα για οποιονδήποτε σκοπό. Μέσω της χρήσης σας της παρούσης Ιστοσελίδας, μπορεί να υποβάλετε και/ή Η INERGION μπορεί να συλλέγει περιορισμένες πληροφορίες για οποιονδήποτε σκοπό θεωρεί κατάλληλο.

Εικόνες ατόμων ή τόπων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα είτε είναι ιδιοκτησία της INERGION ή της “ INERGION» αντίστοιχα είτε χρησιμοποιούνται με την άδεια τους. Η χρήση αυτών των εικόνων εκ μέρους σας, ή από οποιονδήποτε άλλον που εξουσιοδοτείται από εσάς, απαγορεύεται εκτός εάν επιτρέπεται ειδικά, από αυτούς τους Γενικούς Όρους ή παρέχεται ειδική άδεια κάπου αλλού στην Ιστοσελίδα.

Τα εμπορικά σήματα, οι λογότυποι, και τα σήματα υπηρεσίας (γενικά τα «Εμπορικά Σήματα») που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, είναι κατατεθειμένα ή μη κατατεθειμένα Εμπορικά Σήματα της INERGION και άλλων. Τίποτα από όσα περιέχονται στην Ιστοσελίδα δεν θα πρέπει να ερμηνευτεί ως ρητή ή σιωπηρή άδεια ή δικαίωμα χρήσης οποιασδήποτε μορφής οποιουδήποτε Εμπορικού Σήματος εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα χωρίς την έγγραφη άδεια της INERGION ή των τρίτων που μπορεί να κατέχουν τα Εμπορικά Σήματα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα. Η χρήση, εκ μέρους σας, των Εμπορικών Σημάτων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου αυτής, εκτός των προβλεπομένων σε αυτούς τους Γενικούς Όρους απαγορεύεται αυστηρά.

Η INERGION δεν έχει επιθεωρήσει κάποιες ή όλες τις τοποθεσίες που συνδέονται με την Ιστοσελίδα και δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο οποιωνδήποτε εξωτερικών σελίδων ή οποιωνδήποτε τοποθεσιών συνδέονται με την Ιστοσελίδα. Η σύνδεση σας με την Ιστοσελίδα, με σελίδες εκτός της παρούσης Ιστοσελίδας ή άλλες Ιστοσελίδες γίνεται υπ' ευθύνη σας και χωρίς άδεια από την INERGION

Αν και Η INERGION μπορεί από καιρό σε καιρό να παρακολουθεί ή να αναθεωρεί τις συζητήσεις, τις συνομιλίες, τα μηνύματα, τις μεταδόσεις, τους πίνακες ανακοινώσεων και τα λοιπά στην Ιστοσελίδα, Η INERGION δεν έχει καμία υποχρέωση να το πράξει και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση που εγείρεται από το περιεχόμενο αυτών των χώρων ούτε για οποιοδήποτε σφάλμα, απλή ή συκοφαντική δυσφήμηση, εξύβριση, προσβολή, παράλειψη, ψεύδος, βωμολοχία, πορνογραφία, βλασφημία, κίνδυνο ή ανακρίβεια περιέχεται σε οποιαδήποτε πληροφορία σε αυτούς τους χώρους του Website. Απαγορεύεται να αποστέλλετε ή να μεταδίδετε οποιοδήποτε παράνομο, απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, υβριστικό, εμπρηστικό, πορνογραφικό ή βλάσφημο υλικό ή οποιοδήποτε υλικό θα μπορούσε να αποτελέσει ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να εγείρει αστική ευθύνη, ή να παραβαίνει οποιονδήποτε νόμο καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπο.

Η INERGION μπορεί ανά πάσα στιγμή να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ενημερώνοντας αυτό το μήνυμα. Δεσμεύεστε από τις όποιες αυτές αναθεωρήσεις.

 

C. Πολιτική Τήρησης Προσωπικού Απορρήτου για την Ιστοσελίδα της Εταιρείας INERGION

Γενικά

Η εταιρεία με την επωνυμία “ INERGION” (εφεξής η «Εταιρεία») σέβεται το προσωπικό απόρρητο κάθε ατόμου που επισκέπτεται την Ιστοσελίδα μας. Στην παρούσα Πολιτική Τήρησης Προσωπικού Απορρήτου ( Privacy Policy ) αναφέρονται συνοπτικά οι πληροφορίες που μπορεί να συγκεντρώσει η Εταιρεία και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες. Αυτή η Πολιτική θα σας δώσει επίσης πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε αν δεν επιθυμείτε τη συγκέντρωση ή τη διανομή των προσωπικών πληροφοριών σας όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα της εταιρείας.

Προσωπικά Δεδομένα

Η Εταιρεία θα συγκεντρώνει τυχόν προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες σχετικά με εσάς (π.χ., το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση του e - mail σας («προσωπικά δεδομένα») μέσω των Ιστοσελίδων της “ TESCO ENGINEERING AE”, μόνο αν μας τις παρέχετε οικειοθελώς. Αν δεν επιθυμείτε τη συγκέντρωση των προσωπικών δεδομένων σας, παρακαλείσθε μην μας τα υποβάλλετε.

Ωστόσο, εφόσον μας παράσχετε προσωπικά δεδομένα, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες, εκτός αν άλλως ορίζεται, με τους ακόλουθους τρόπους,:

να αποθηκεύσουμε και να επεξεργαστούμε αυτές τις πληροφορίες για να καταλάβουμε καλύτερα τις ανάγκες σας και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

εμείς (ή κάποιος βοηθός εκπλήρωσης ή κάποιος τρίτος συμβαλλόμενος εκ μέρους μας σε σχέση με μία ενέργεια προώθησης) ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, ή/και

μπορεί να παρέχουμε στους τρίτους συμβαλλόμενους συλλογικές – αλλά όχι εξατομικευμένες – πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες ή τους χρήστες των Ιστοσελίδων μας.

Στην παρούσα φάση δεν προβαίνουμε σε διάθεση ούτε σκοπεύουμε να διαθέσουμε Προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους.

Παιδιά

Η Eταιρεία δεν προτίθεται να συγκεντρώσει τυχόν προσωπικά δεδομένα από άτομα κάτω της ηλικίας των δεκαοκτώ ετών. Όπου αυτό αρμόζει, η εταιρεία θα πληροφορεί σαφώς τα παιδιά να μην υποβάλλουν τις εν λόγω πληροφορίες στις Ιστοσελίδες μας ή/και θα προβαίνει σε κάθε εύλογη ενέργεια για να εξασφαλίσει τη γονική συναίνεση για την εν λόγω υποβολή.

Οι γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η Πολιτική περί Προσωπικού Απορρήτου της Εταιρείας θα διέπει τη χρήση προσωπικών δεδομένων από εμάς, αλλά αυτές οι πληροφορίες που δίνονται οικειοθελώς από παιδιά – ή άλλους – σε συνομιλίες ( chat sessions ), ανταλλαγές e - mail , πίνακες ανακοινώσεων ή παρόμοια μπορεί να χρησιμοποιηθούν από άλλους για την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων που δεν επιθυμούν τα παιδιά. Η Εταιρεία προτρέπει όλους τους γονείς να πληροφορούν τα παιδιά τους σχετικά με την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση των προσωπικών δεδομένων τους, όταν αυτά χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο.

Πρόσθετες Πληροφορίες που Συλλέγονται Αυτόματα

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούμε να συγκεντρώσουμε αυτόματα (π.χ., όχι μέσω εγγραφής) τεχνικές πληροφορίες που δεν είναι προσωπικά αναγνωρίσιμες, όταν συνδέεστε με την ιστοσελίδα. Παραδείγματα αυτού του τύπου πληροφοριών περιλαμβάνουν τον τύπο του Internet Browser που χρησιμοποιείτε, τον τύπο λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή που χρησιμοποιείτε και το όνομα ( domain name ) της Ιστοσελίδας από το οποίο συνδεθήκατε με τη δική μας Ιστοσελίδα.

Πληροφορίες που τοποθετούνται αυτόματα στα αρχεία Cookies του υπολογιστή σας

Ενώ βλέπετε μία από τις Ιστοσελίδες της “ INERGION”, μπορεί να αποθηκεύουμε κάποιες πληροφορίες στον υπολογιστή σας. Αυτές οι πληροφορίες θα είναι με τη μορφή αρχείων “ Cookies ” ή με τη μορφή παρόμοιων αρχείων και μπορούν να μας βοηθήσουν με πολλούς τρόπους. Για Παράδειγμα, τα αρχεία Cookies μας επιτρέπουν να προσαρμόσουμε μια Ιστοσελίδα, έτσι ώστε να ταιριάζει καλύτερα με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας. Με τους περισσότερους Internet Browsers μπορείτε να σβήσετε τα αρχεία Cookies από το σκληρό δίσκο σας, να μπλοκάρετε όλα τα αρχεία Cookies ή να λάβετε μία προειδοποίηση πριν αποθηκευτεί ένα αρχείο Cookie . Παρακαλούμε ανατρέξτε στις οδηγίες του Browser σας ή στην οθόνη βοηθείας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτές τις λειτουργίες.

Copyright INERGION. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.